VIDEO BÀI HỌC

Bài 1 : Nói về niên hiệu REIWA mới của Nhật bản「令和」

Bài 2: Nói về các món ăn Nhật bản

Bài 3: Nói về lợi ích học online