N3レベル 聴解・会話クラス(中級編)

Số lượng tối đa: 2

Trình độ tiếng Nhật: 0

Sugihara Kano _ Japanese Class
sugihara_kano

Teacher Name:sugihara_kano

Giới tính: Nữ

Address: 東京都・北区